Aktuella försäljningar


ANBUD - Femtå Qvarn i kk

Femtå Qvarn AB startade sin verksamhet i januari 2019 och har bedrivit malning och försäljning av havre till skrädmjöl. Som framgår av kopia av årsredovisning för tiden 2019-01-03 - 2020-06-30, bilaga 1, bestod det första året huvudsakligen till att bygga upp verksamheten.


För tiden 1.7.2020 - 31.1.2021 har omsättningen ökat markant, bilaga 2, men inte i tillräcklig omfattning för att undvika en konkurs.


Verksamheten har bedrivits på den egna fastigheten Torsby Månäs 1:157, bilaga 3. Rörelsen utbjudes i sin helhet med fastigheten Torsby Månäs 1:157, lager av rundvirke beläget på fastigheten och påsar samt inre inventarier i fastigheten. 


För ordningens skull vill jag upplysa att designen till påsarna ägs av bolagets tidigare ställföreträdare Henry Ketola.


Anbudsvillkor finns i nedanstående dokument. Eventuella frågor besvaras av undertecknad konkursförvaltare på tel. 070-644 96 94.

  

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 9 mars 2021, kl. 17.00 till bjorn@advokatfirmanlindborg.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.


Björn W Lindborg

Konkursförvaltare

Nedladdning av dokument (pdf-filer)


VILLKOR


Följande villkor gäller för anbuden


Anbud med prisindikation avseende all egendom enligt ovan.


Tillträde enligt överenskommelse.


Anbudssumman betalas kontant på tillträdesdagen.


Av mig godkänt anbud är villkorat av godkännande av prioriterade fordringsägare.


Anbud skall vara mig tillhanda senast 9 mars 2021 kl. 17.00 till
bjorn@advokatfirmanlindborg.se

Fri prövningsrätt förbehålles.


Torsby 2021-02-22
Björn W Lindborg